Mission Statement SSAMM: Asset Management is the art of balancing Costs, Risks and Performance. 


De SSAMM missie maakt integraal onderdeel uit van de SSAMM-Doorlopende LeerLijnen. Het kader van de SSAMM-Doorlopende leerLijnen zijn de ISO55000 reeks en de standaarden die het aanstuurt.

Op basis van het door onze research partner ontwikkelde paradigma (model) zijn de SSAMM-Coaching trajecten ingericht voor persoonlijke ontwikkeling en begeleidingstrajecten, maar ook voor een systeem gerichte benadering waarbij leidinggevende en zijn/haar team betrokken wordt.

Dit model is een doorontwikkeling van figuur 1 ISO55000 en bestaat uit een viertal thema’s Persoonlijk leiderschap, systeem benadering (team), goal focussing en goal realisation. 

Aan de hand van het ‘Line of Sight’ principe worden de vier thema’s integraal tot één geheel (Asset Management) systeem gevormd. Centraal staat de ontwikkeling van de persoonlijke leiderschap stijl binnen een veilige omgeving. 

Paradigma SSAMM-DLL (Click to enlarge)


Coaching

Zichtbaar leiderschap is cruciaal in organisaties die naar doeltreffend Asset Management streven. Om als leidinggevende of als team (systeem) succesvol te zijn werken teams en hun leidinggevende als één geheel om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan en het behoeft weinig uitleg dat organisatie in deze onstuimige tijden moeite hebben om talent tijd en ruimte geven om zich te ontwikkelen om ook daadwerkelijk succesvol te worden. Persoonlijke of team (systeem) coaching kan bijdragen en een rol spelen om succesvol te worden en de bijdrage te leveren aan het Asset Management systeem. 

Coaching werkt, waarbij het kan gaan om nieuwe dingen aanleren zoals gedrag, vaardigheden of eigenschappen om leiderschap succesvol te maken. Veel vaker echter gaat coaching om oude dingen afleren, zoals hardnekkige patronen, belemmerende overtuigingen of disfunctionele emoties. 

SSAMM gaat uit van vier coaching principes om Asset Management succesvol te maken: Socratisch, Provocatief, Oplossingsgericht of Prestatiegericht coachen. 

  1. Socratisch coachen: Leren en durven vragen is de essentie van socratisch coachen. Vragen, die iemand laten nadenken over de eigen rol en functie binnen het systeem. Goede vragen kunnen stellen is ongetwijfeld een belangrijk element van coachen. Het staat bekend als socratisch coachen. Het dwingt de ander tot nadenken over het eigen gedrag. En vooral ook verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. Het wordt dan een milde vorm van confrontatie of provocatie.
  2. Provocatief coachen: Hoe ver je kan gaan met steviger vormen discussie in het leiderschap om doelen te behalen. Je komt dan op het terrein van provocatief coachen. Stevige persoonlijke feed-back hoort daarbij. Maar disciplineren en stevig corrigeren? De coaches in de sportwereld gaan dit niet uit de weg maar is binnen de (non) profit organisaties veelal ‘not-done’. In de vragen zie ook vaak de wissel die de coach moet nemen. Wordt er doorgegaan met wat iemand moeilijk vindt of gaat de coach verder met datgene wat ondanks alles nog effectief bleek. 
  3. Oplossingsgericht coachen: Oplossingsgericht coachen betekent een bewuste keuze om niet te veel in te gaan op problemen. Wat werkt wel, wat heeft gewerkt, wat werkte elders, wat gaf nog enig vertrouwen, was er een moment dat het goed ging? Dat zijn de vragen waarmee men aan de gang gaat. 
  4. Prestatiegericht coachen: In veel organisaties is de prestatiegerichtheid van medewerkers een belangrijk vraagstuk. Men werkt met targets en prestatie-indicatoren. Dat betekent niet automatisch dat er iets verandert. Men moet er zich ook naar gaan gedragen. En als dat niet lukt dan moeten de betrokkenen erop aangesproken worden. En dan? Meer toezicht? Stevig onderhanden nemen? Meer indicatoren? Zolang mensen niet zelf de eigen verantwoordelijkheid voor resultaatverbetering oppakken blijft het misgaan. Als dat het geval is moet er over gepraat worden. Maar wel op een bepaalde manier. Het betreft een managementstijl die zo’n gesprek ondersteunt. Bij die stijl staan steeds twee vragen centraal:
    • Hoe draagt de medewerker bij aan de resultaten? Hoe zou dat beter kunnen?
    • Is er persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor resultaten? Hoe dit versterken?

 

Veilige omgeving.

Essentieel is de veilige omgeving waarin de coach en de gecoachte verkennen is een voorwaarde om gestelde doelen te bereiken. Zonder een veilige omgeving géén coaching traject. Al in een vroeg stadium wordt in de intake gekeken welke vorm van coaching het meest passend en effectief is, maar ook hoe de veilige werkomgeving geborgd kan worden. 


SSAMM Doorlopende LeerLijn Asset & Maintenance Management

De Doorlopende Leerlijn Asset & Maintenance Management is een ontwerp afgeleid vanuit het EU programma “The European Qualifications Framework For LifeLong Learing (EQF)“. De SSAMM DoorLopende Leerlijn framework Asset & Maintenance Management is in de blauwe widget op deze pagina weergegeven.