Click here for UK

Mission Statement SSAMM: Asset Management is the art of balancing Costs, Risks and Performance. 

De SSAMM missie maakt integraal onderdeel uit van de SSAMM-Doorlopende LeerLijnen. Het kader van de SSAMM-Doorlopende leerLijnen zijn de ISO55000 reeks en de standaarden die het aanstuurt.

Op basis van het door onze research partner ontwikkelde paradigma (model) zijn de SSAMM-Doorlopende Leerlijnen ingericht met een module structuur en beschouwd als een gesloten systeem. Dit model is een doorontwikkeling van figuur 1 ISO55000 en bestaat uit een viertal modulen genoemd naar de Asset Management thema’s, Business, Risk, Performance en Business Plan.

Aan de hand van het ‘Line of Sight’ principe worden de vier modulen integraal tot één geheel (Asset Management) systeem gevormd. Door integratie van het ‘Industry 4.0’ gedachtegoed komen de uitkomsten van deze thema’s bij elkaar zodat de juiste besluiten genomen kunnen worden om de balans in deze thema’s te bewerkstelligen. 

Paradigma SSAMM-DLL (Click to enlarge)

 

Iedere module bestaat uit een tweetal kernvakken aangevuld met een aantal ondersteunende vakken als methodologie, professional skills en rapportage vaardigheden.  Onderstaand worden de vier modulen kort toegelicht. Bekijk de cursusbeschrijvingen en neem kennis van onze toetsplannen.


Module 1, Business: Strategic Asset Management (SAM) & Business Intelligence (BI)

Module 1 is het ‘Business’ thema. We starten met dit thema waarin de deelnemer kennis maakt met de werking en principes van een organisatie, om zo het Asset Management optimaal te laten functioneren en presteren. Centraal staan de vakken Asset Management en Business Intelligence. Langs de kaders van het Strategisch Asset Management Plan wordt waarde gecreëerd voor de organisatie passend bij de missie, visie en strategie. Essentieel hierbij is informatie van processen en producten om de juiste strategische keuzes te maken. Het vak ‘Business Intelligence’ gaat in op de waarde van betrouwbare en valide informatie op de verschillende organisatie niveaus en hoe deze te aggregeren naar bruikbare informatie om de juiste besluiten te nemen.

 

Module 2, Risk Assessment: Risk Assessment (RA) & Life Cycle Management (LCM)

Module 2 heeft het thema ‘Risk Assessment’. Risk Assessment geeft inzicht in mogelijke faalpatronen om zo risico’s te identificeren. Centraal staan in deze module de vakken Risk Assessmente en Life Cycle Management. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyse op de onderwerpen Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid en Veiligheid worden risico’s gekwantificeerd. Deze risico’s zijn een fundamenteel uitgangspunt om de juiste onderhoudsmaatregelen te definiëren gedurende de gehele levensduur. De verworven inzichten vormen de basis voor Life Cycle Management om processen en/of producten te optimaliseren gedurende hun levensduur om zo waarde creëren voor de organisatie. Kernbegrippen hierbij zijn duurzaamheid, klimaat en de energietransitie waardoor de Sustainable Development Goals centraal staan. 

 

Module 3, Performance: Asset & Maintenance Management (A&MM) & Predictive Maintenance (PdM)

Module 3 draait om het thema Performance. In deze module staan Asset Management in relatie tot Maintenance Management centraal. In deze module komt alle eerder opgedane kennis samen om ‘performance’ te creëren en bestaat uit de vakken Asset & Maintenance management en Predictive Maintenance.  Het vak Asset & Maintenance Management gaat in op het fenomeen Asset Management volgens de ISO55000 reeks en de rol van onderhoud (Maintenance Management) die het daarin heeft. Met als context Industry 4.0 wordt het vak Maintenance Management gegeven aan de hand van Predictive Maintenance als bovenliggende onderhoudsvorm. 

 

Module 4, Business Plan

Module 4 omvat de kennis van de drie thema’s en past deze toe in de eigen werkomgeving om te komen tot een Business Plan. Het door de deelnemer op te stellen Business Plan moet leiden tot waarde creatie voor het bedrijf en de bedrijfsinvestering van de deelnemer terugbetalen.


SSAMM Doorlopende LeerLijn Asset & Maintenance Management

De Doorlopende Leerlijn Asset & Maintenance Management is een ontwerp afgeleid vanuit het EU programma “The European Qualifications Framework For LifeLong Learing (EQF)“. De SSAMM DoorLopende Leerlijn framework Asset & Maintenance Management is in de blauwe widget op deze pagina weergegeven.