1.Voor wie is het PE-programma voor inspecteurs en adviseurs BOEI opgezet en wat is het doel hiervan?

Het PE-programma is bestemd voor Onderhoudskundig Inspecteurs en Onderhoudskundige Adviseurs BOEI met een achtergrond in de disciplines bouwkunde, klimaatinstallaties, elektrotechnische installaties of transportinstallaties.

Het programma van Permanente Educatie heeft als doel de kennis en vaardigheden van onderhoudskundig inspecteurs BOEI en Onderhoudskundig adviseurs BOEI te vergroten en de deelnemers op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Door het volgen van de initiële opleiding tot Onderhoudskundig Inspecteur BOEI (voorheen Integraal Inspecteur Vastgoed) via bijvoorbeeld de Hogeschool Utrecht of Hogeschool Arnhem en Nijmegen kan een kandidaat een erkend diploma / certificaat behalen, waarmee registratie in het Sertum-register mogelijk is. Onderdeel van deze persoonscertificatie is echter dat de gecertificeerde ná certificering jaarlijks aantoonbaar maakt dat hij / zij de eerder opgedane kennis up-to-date houdt door deelname aan een programma van permanente educatie voor dit functieprofiel.

 

2. Wie stelt de jaarlijkse PE-verplichting voor deze doelgroep vast? En hoe ziet deze eruit voor het komende jaar?

Hobéon bepaalt als certificerende instelling jaarlijks de thema’s die in het dan komende kalenderjaar verplicht gevolgd moeten worden door certificaathouders. Een certificaathouder behaalt per jaar 12 PE-punten. De helft van het aantal PE-punten dient jaarlijks te worden behaald door het volgen van verplichte onderwerpen, de andere helft is vrij in te vullen.

De verplichte onderwerpen worden jaarlijks door Hobéon vastgesteld, na raadpleging van de stakeholders. Voorbeelden van verplichte onderwerpen zijn:

 • Jaarlijkse update wet- en regelgeving
 • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessies

De vrij in te vullen onderwerpen kunnen bestaan uit;

 • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessies
 • Intercollegiaal overleg (intervisie)
 • Bijwonen vergaderingen
 • Een vakinhoudelijke cursus of opleiding (in totaal maximaal 9 punten per jaar) –

T.a.v. de puntentoekenning geldt:*

 • Gedurende de geldigheid van het certificaat (5 jaar) worden minimaal 48 punten behaald. Dat betekent dat een certificaathouder een jaar mag missen (ziekte/vakantie/ etc..)
 • Een punt staat voor één effectief studie-uur, een dagdeel van 3 uur wordt gewaardeerd met 3 punten. Een hele dag wordt gewaardeerd met 6 punten;
 • Een online sessie (webinar, E-training,..) vanaf anderhalf uur of meer wordt gewaardeerd met 2 punten. Een online sessie (webinar, E-training,..) van minder dan anderhalf uur wordt gewaardeerd met 1 punt.
 • Een surplus aan punten voor verplichte onderwerpen telt mee voor het jaartotaal
 • Behaalde punten zijn niet over te zetten naar een ander jaar.

*Bron: Regeling SOV Reglement Permanente Educatie (Hobéon, 28 juni 2021)

 

3. Door welke instanties wordt het PE-programma aangeboden?

Hobeon verstrekt erkenningen aan onderwijsinstellingen en andere aanbieders als toegelaten ‘PE-aanbieder’. Een aantal opleiders ontvingen deze erkenning en bieden gezamenlijk een PE-programma voor Onderhoudskundig Inspecteurs en Adviseurs BOEI aan voor het PE-jaar 2020 / 2021. Dit zijn  o.a. :

 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
 • Hogeschool Utrecht (HU) /NVDO
 • BOB Opleidingen
 • NEN Training en Advies*
 • Vastgoed Business School*
 • Helix Academy
 • Bouwprofs

*  Voor toelating tot het Sertum register dient voor deze opleidingen een door derden (SCEV) af te nemen examen te worden afgelegd.  De verwachting is dat in de loop van 2021 de eigen examens c.q. eindtoetsen van deze opleiders door Sertum  kunnen worden geaccrediteerd.

(Bron Sertum)

 

4. Op welke manier wordt vastgelegd dat ik aan mijn PE-verplichting heb voldaan?

Sertum biedt gecertificeerden de mogelijkheid om gevolgde PE-activiteiten te registreren en hiermee aantoonbaar te maken dat aan de jaarlijkse PE-verplichting is voldaan.

Van alle gevolgde activiteiten dienen deelnamebewijzen te worden ingeleverd (door organisator of deelnemer). Indien een activiteit wordt afgesloten met een toets, dan dient het toets resultaat (met voldoende resultaat) ingeleverd te worden bij Sertum.

Voor verplichte onderwerpen kunnen alleen punten toegekend worden indien deze onderwerpen verzorgd zijn door een Hobéon-erkende PE-aanbieder (zie 3.)